home > thema's > onderwijs > vorming > schriftelijke bronnen terug
<h1>Beloningen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Reglement van de Stads Tusschen-Scholen binnen Amsterdam
Maker:Bestuur Stads Tusschen-Scholen, goedgekeurd door de Burgemeester van Amsterdam
Herkomst:Archief Boissevain
Datering:1820
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 394/130
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Art. 24.
Zoodanige Leerlingen, welke in den loop van iedere maand het meest hebben uitgemunt, zullen, indien zij daartoe bekwaam geoordeeld worden, van de Bank of Tafel, waaraan zij geplaatst zijn, tot eene hoogere overgaan. De overgang echter van de eene Klasse tot de andere zal alleen bij het halfjarig Examen plaats hebben.

Art. 25.
In de maanden Junij en December van elk Jaar, zullen de Leden van het Bestuur, met het bijzonder toezigt over iedere School belast, den Leerlingen een geregeld Examen afnemen, ten einde hunne gemaakte vorderingen te kunnen nagaan, bij welke gelegenheid aan de twee Jongens en de twee Meisjes van de derde klasse, mitsgaders aan even zoo veel van de beide Tafels der tweede Klasse, welke de meeste vorderingen gemaakt en zich het best van hunne pligten gekweten hebben, boekgeschenken tot belooning, mitsgaders aan de Leerlingen, welke zich loffelijk onderscheiden hebben, prenteboekjes en prenten tot aanmoediging, op eene plegtige wijze, zullen worden uitgereikt.

Art. 26.
De Leerlingen, welke zich, gedurende hunnen leertijd op deze Scholen, prijzenswaardig gedragen en het meest door vlijt en naarstigheid onderscheiden hebben, zullen, bij het verlaten der Scholen, een Loffelijk Getuigschrift bekomen.

trefwoorden verbergen

tussenschool
beloning
getuigschrift
Boissevain
bestuur

hulpvragen verbergen

 • Geeft de bron aan hoe de vorderingen van de leerlingen getest worden en wie dat deden?

 • Wat was de beloning voor de beste leerlingen van de tweede en derde klas?

 • Geeft de bron informatie over wat men bij het verlaten van de school meekreeg?

 • Wat lijkt bij de beoordeling belangrijk te zijn; zegt de bron ook iets over de toetsing en kennis van schoolvakken?

toelichting verbergen

De stadstussenscholen in Amsterdam hadden in de eerste helft van de negentiende eeuw 3 klassen/groepen. De leerlingen van één zo'n klas zaten in hun lokaal aan bankjes of tafels. Het onderwijs dat ze er kregen bereidde ze voor op de maatschappij, een vervolgopleiding was niet aan de orde. Het reglement meldt dan ook dat het onderwijs de leerlingen wilde vormen tot nuttige leden van de maatschappij. Om te voorkomen dat men al te jong de school verliet, deden leerlingen de hoogste klas vaak meerdere keren.

Dit reglement bevindt zich in het archief van de familie Boissevain dat bewaard wordt in het Gemeentearchief Amsterdam.
Het hoort bij het deel met documenten van en over Gideon Jeremie Boissevain (1796-1875) die veel bestuursfuncties had. Hij was o.a. penningmeester van het bestuur van de Stads Tusschenscholen.