home > thema's > onderwijs > de school > schriftelijke bronnen terug
<h1>Schoolmeubelen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Gezondheidsvereischten van schoollokalen
Auteur:Dr. G.A.N. Allebé en Dr. H. van Cappelle
Herkomst:In: De gezondheidsvereischten van schoolgebouwen, met toepassing op de lokalen der openbare armenscholen te Amsterdam, p. 39
Datering:1861
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - R 283
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Enkele citaten uit hoofdstuk II, Gezondheidsvereischten van schoollokalen, paragraaf 9. Schoolmeubelen

Na de vereischten van gezonde lokalen nagegaan te hebben, zullen wij nu de schoolmeubelen in oogenschouw nemen, doch alleen in zóóverre deze den gezondheidstoestand der scholieren benadeelen kunnen. De meest belangrijke schoolmeubelen zijn de

             Tafels en banken.

Bij het vervaardigen van schooltafels en schoolbanken moet het leidend beginsel dit zijn: zij mogen het kind in geen opzigt en bij geene zijner schoolwerkzaamheden tot eene gedwongene houding noodzaken.

Zoo men bovenstaand beginsel aanneemt, zal men ook gereedelijk toestemmen, dat de afmetingen der schooltafels en banken behooren te verschillende volgens de verschillende gestalte der leerlingen en kan men er toe komen, voor iederen scholier een afzonderlijken, aan zijn ligchaamslengte bepaaldelijk beantwoordenden zetel te vragen. Die eisch wordt inderdaad gedaan door H. Barnard in zijn uitmuntend boek over schoolarchitectuur en Dr. Schraube in zijn door ons reeds aangehaald geschrift keurt dien eisch goed overal waar hij niet te kostbaar is. Terwijl Barnard voor iederen scholier een afzonderlijken, van rugleuning voorzienen, in den vloer vastgeklonken stoel vordert, wil hij de schrijftafels of lessenaars telkens voor hoogstens twee leerlingen ingerigt hebben.
Naar gelang van de gestalte der scholieren stelt hij 8 verschillende maten of grootten van schooltafels en banken voor. De voornaamste steden in Amerika worden gezegd scholen te bezitten, waar dat stelsel van afzonderlijke zetels reeds ingevoerd is en goed voldoet. Wij gelooven echter niet dat men de naauwgezetheid zooverre behoeft te drijven, en meenen dat het voldoende is zo men de afmetingen der banken en tafels inrigt volgens de middelbare ligchaamslengte der leerlingen eener zelfde klasse.

trefwoorden verbergen

wetgeving
meubilair
schoolgebouw
armenschool
schoollokaal

hulpvragen verbergen

  • Wat is volgende de auteurs het uitgangspunt van een goed ontwerp voor schoolmeubilair?

  • Wat voor onderzoek hebben de auteurs gedaan?

  • Wat is de conclusie die ze trekken?

toelichting verbergen

Twee artsen doen in deze publicatie verslag van een onderzoek naar de toestand van bestaande schoolgebouwen van de Amsterdamse armenscholen. De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede deel van de publicatie getoetst aan de nieuwe eisen die voor de bouw en inrichting van schoolgebouwen, klaslokalen en meubilair worden gesteld.

In 1857 werd er een nieuwe wet voor het lager onderwijs geïntroduceerd. De wet gaf o.a. voorschriften over eisen en kwaliteit van schoolgebouwen, klaslokalen en de diploma’s en bevoegdheden van het onderwijzend personeel. In vervolg op de wetgeving wilde de gemeente Amsterdam nieuwe en betere scholen bouwen. Allebé en Van Capelle wilden hiermee de gemeente van advies dienen.