home > thema's > onderwijs > wetgeving > schriftelijke bronnen terug
<h1>Grondwet 1917</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Grondwet van 1917, tiende hoofdstuk
Auteur:Mr. W.J.C. van Hasselt
Herkomst:in: Verzameling van Nederlandsche Staatsregelingen en Grondwetten, uitg. Samson, Alphen. a.d. Rijn
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 2H43
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Artikel 192
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid, en bovendien, voor zoover het algemeen vormend zoowel lager als middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den onderwijzer, een en ander bij de wet te regelen.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, bij de wet geregeld.
In elke gemeente wordt van Overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zoodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
De Koning doet jaarlijks van den staat van het onderwijs aan de Staten-Generaal verslag geven.

trefwoorden verbergen

wetten
bijzonder (onderwijs/scholen)
openbaar onderwijs
lager onderwijs

hulpvragen verbergen

 • Wat zegt de bron over vrijheid van onderwijs?

 • Wie schrijft in het bijzonder onderwijs voor uit welke leerboeken les wordt gegeven?

 • Hoe is de aanstelling van onderwijzers aan bijzondere scholen geregeld?

 • Hoe wordt het lager onderwijs gefinancierd?

toelichting verbergen

In de grondwet van 1917 wordt het onderwijs geregeld in artikel 192.
De overheid is er voor verantwoordelijk dat in het hele land voldoende scholen voor lager (basis) onderwijs zijn.
De vrijheid van onderwijs staat toe dat iedereen een school mag stichten volgens de eigen (geloofds) overtuiging, maar wel binnen de regels van de wet. Het toezicht op deze ‘bijzondere’ scholen valt echter onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Nieuw is dat in de grondwet wordt geregeld dat ook de financiering van het bijzondere onderwijs door de overheid wordt betaald.