home > thema's > onderwijs > schoolverzuim > schriftelijke bronnen terug
<h1>Kinderwet</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Kinderwet ingediend door van Houten
Auteur:Van Houten
Herkomst:In: Kinderarbeid in Nederland, 1500-1874 door J.C. Vleggeert, Assen 1964
Datering:19 september 1874
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 34C46; Amsterdam Museum - F.n/Vleg
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

WET van 19 september 1874,  houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen.
WIJ WILLEM II, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ.,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! Doen te weten:
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat eenige maatregelen behooren te worden genomen, ten einde overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Art. 1.     Het is verboden kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in dienst te hebben.
Art. 2.     Het verbod van art. 1 is niet toepasselijk op huisselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid.
Art. 3.     Wegens overtreding van art. 1 zijn aansprakelijk de hoofden of bestuurders der ondernemingen, in of bij welke het kind in dienst is bevonden.
Heeft de indienstneming plaats gehad buiten weten van de bij het vorig lid aansprakelijk gestelden, en bewijzen dezer, dat zij de overtreding, onmiddellijk na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden, dan wordt degene aansprakelijk gesteld, die het kind in dienst heeft genomen.
Art. 4.     Overtreding van art. 1 wordt gestraft met geldboete van f 3 tot 25 en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen, te zamen of afzonderlijk.
Bij herhaling van overtreding binnen een jaar na eene vroegere veroordeeling wordt altijd gevangenisstraf toegepast.

Overgangsbepalingen

Art. 5     Het verbod van art. 1 dezer wet is gedurende het eerste jaar na haar in werking treden slechts van toepassing op kinderen beneden tien jaren, en gedurende het daarop volgende jaar slechts op kinderen beneden elf jaren.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

WILLEM     

Gegeven te ’s-Gravenhage, den 19den September 1874.

De Minister van Justitie,
Van Lynden van Sandenburg

Uitgegeven den vier en twintigsten September 1874

trefwoorden verbergen

wet
kinderarbeid
Van Houten
schoolverzuim

hulpvragen verbergen

  • Wat zegt de wet over de toegestane leeftijd voor kinderarbeid?

  • Geeft de tekst informatie over wat voor soort werk toegestaan is?

  • Wat is de intentie van de wet?

toelichting verbergen

‘Het kinderwetje van Van Houten’ verwijst naar de liberaal Samuel van Houten die een initiatief-ontwerpwet indiende voor de afschaffing van de kinderarbeid.
Wetten worden ondertekend door het Staatshoofd en gepubliceerd in de Staatscourant.