home > thema's > demografie > huwelijk > schriftelijke bronnen terug
<h1>Huwelijksakte</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Huwelijksakte Frans Ludwig Broekveldt en Gatske de Jong
Datering:27 april 1904
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 5009/2477
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Heden zeven en twintig april negentienhonderd vier, zijn voor ons verschenen Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Frans Ludwig Broekveldt, kleermaker, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, wonende thans alhier, oud vier en twintig jaren, meerderjarige zoon van Simon Broekveldt, kleermaker en Catharina Jacoba Schröder, wonende te Rotterdam, ter eenre en Gatske de Jong, zonder beroep, geboren te Leeuwarden, wonende te Ilpendam, oud twee en twintig jaren, minderjarige dochter van Pieter de Jong, zonder beroep, en Simkje Oosterhof wonende te Ilpendam, ter andere zijde. En verklaarden de ouders des bruidegoms, bij notarieele akte en de ouders der bruid, voor ons tegenwoordig, toe te stemmen in dezer echt.

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier; te Rotterdam en te Ilpendam den zeventienden en vierentwintigsten dezer.

Wij hebben hen gevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle verplichtingen zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vraag door hen bevestigend beantwoord werd, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Everardus Hendrikus Terlingen, loodgieter, oud vijf en twintig jaren, Jan Schubant, bode, oud negen en twintig jaren, Pieter Willemse, diamantbewerker, oud twee en dertig jaren en Casper Jansen, diamantbewerker, oud twee en dertig jaren, wonende allen alhier.

Er is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is ondertekend.

F.L. Broekveldt     E. ter Lingen
G. de Jong          J. Schubant
P. de Jong          P. Willemnse
S. Oosterhof        C. Jansen

trefwoorden verbergen

huwelijk
Gatske de Jong
Familie de Jong

hulpvragen verbergen

 • Wat is de leeftijd van de bruidegom en van de bruid?

 • Is de bruid al meerderjarig?

 • Op welke leeftijd was men toen meerderjarig, denk je?

 • Vergelijk de handtekeningen onder de akte. Zijn het mensen die gewend zijn veel te schrijven, denk je?

toelichting verbergen

Dit is een voorbeeld van een trouwakte. Deze akte werd opgemaakt als er op het gemeentehuis een huwelijk werd voltrokken. De akten worden bewaard bij de Burgerlijke Stand.
In dit geval ging het om de huwelijksvoltrekking van Frans Ludwig Broekveldt en Gatske de Jong. Ze brachten beide getuigen mee. Gatske's ouders waren eveneens aanwezig. De ouders van de bruidegom hadden schriftelijk toestemming voor het huwelijk gegeven.

De bruid had een tijdlang als dienstbode gewerkt. Haar vader, Pieter de Jong, was vroeger politieagent. Wellicht was hij inmiddels gepensioneerd.
Vergelijk Buurtringregister 1883.