home > thema's > hygiŽne > stadsreiniging & riolering > schriftelijke bronnen terug
<h1>Secreetreinigingsmachine</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Brochure Secreetreinigingsmachine
Auteur:Directie IJzergieterij De Prins van Oranje
Herkomst:Archief Publieke Werken
Datering:april 1871
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 5180/343, nr. 2192
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

pag. 1 en 2

     Het zal geen betoog behoeven, dat deze wijze van ledigen der beerputten, die, aangezien dezelve bij eene goede behandeling g e h e e l reukeloos is, overal in Duitschland met toestemming der politie over dag mag plaats hebben, verre den voorkeur verdient boven de inderdaad onvolkomen wijze, waarop ten onzen lande deze putten geledigd worden, terwijl wij hier nog bij kunnen voegen, dat, dewijl stedelijke politie-verordeningen meer en meer het uitloozen van riolen op grachten enz. beginnen te verbieden, deze Machines alléén in de behoefte, tot eene wezenlijk aan de algemeen gezondheid onschadelijke verwijdering der faecale stoffen, voorzien.
     In hoofdzaak bestaat de (dit) toestel uit eene zeer krachtig werkende zuig- en perspomp, welke door een paar mannen bediend wordt, en die door een vernuftig aangebragt méchanismus in staat is, zelfs de compacte zelfstandigheden uit den beerput op te zuigen en zelfs op een afstand van meer dan 50 meters van dezelve.
     De stoffen worden door de Machine in een vat van circa 1500 liters inhoud geperst, tot het vullen waarvan, ingeval de Machine goed bediend wordt, niet meer dan 5 minuten noodig is.
     De zich in dit vat uit de faecale stoffen ontwikkelende en voor de gezondheid zoo schadelijke gassen, als koolwaterstof, zwavelwaterstof enz. worden onmiddelijk door eene verbindingsbuis naar eenen bij de Machine behoorenden oven geleid, waar dezelve door een coke- of houtskoolvuur verbrand worden, en waaruit dezelve als een totaal reukelooze luchtstroom ontsnappen.
     Met het oog op de épidemische ziekten, waarmede ook ons Vaderland in de laatste jaren zoo dikwerf geteisterd werd en tot welker bevordering volgens het oordeel van alle geneeskundigen eene verontreinigde atmospheer een eerste factor is, vertrouwen wij, dat het nut, hetwelk deze Machines, overal waar zij werkten, stichten, UEd. duidelijk zal zijn ....

trefwoorden verbergen

secreetreinigingsmachine
afvalstoffen
riolering
beerputstelsel
hygiŽne
tonnenstelsel

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de bron over de werking van de machine?

  • Welke belangrijke voordelen biedt dit systeem?

  • Wordt het systeem al met succes toegepast volgens deze bron?

toelichting verbergen

In de tweede helft van de negentiende eeuw kende Amsterdam nog geen rioleringssysteem. Grachtenhuizen loosden hun afval vaak rechtstreeks in de gracht, in andere buurten waren de bewoners aangewezen op het tonnensysteem. In de gemeenteraad werd druk gediscussieerd over invoering van nieuwe systemen.
De IJzergieterij De Prins van Oranje prijst in deze brochure een Secreetreinigingsmachine aan die ze uit Duitsland importeren. Door toepassing van een persdruksysteem kan de machine reukloos en snel beerputten en rioleringsbuizen legen. De brochure werd aan de Amsterdamse gemeenteraad aangeboden en ging vergezeld van uitslagen van proefnemeingen in andere steden.
Het persdruksysteem is ook bekend geworden onder de naam 'Liernur-stelsel', naar de naam van de uitvinder ingenieur Charles T. Liernur.